Bliv frivilligVolunteer

Du kan gøre en forskel ved at engagere dig i Gambia Media Supports aktiviteter. Vi har mange projekter, store som små. Nogle kører allerede, og andre venter på at blive opfundet.

Som frivillig organisation er vi afhængige af dedikerede og engagerede medlemmer, da vores projekter i høj grad skabes af de aktive medlemmer.

Styrken til forandring ligger hos de frivillige, aktivisterne, i organisationen. Som medlem og frivillig i Gambia Media Support kan du gøre en forskel for medierne i Gambia. Det er sådan vi forstår ”mediactivism”.

Hvad kan du gøre?

Har du et projekt, så nøl ikke. Måske kan vi realisere det sammen. Har du ikke en specifik idé, så bliv medlem alligevel – du kan altid være med til at realisere andre medlemmers ideer og projekter.

Gambia Media Support har brug for din hjælp til:

Træning/undervisning
Vi har brug for professionelle undervisere i journalistik og journalister til at drive workshops i vores undervisningsprojekter.

Interesseret? Kontakt Lars Møller

Kollega-til-kollega
Vi vil gerne støtte vores kollegaer fra nord i at arbejde sammen med kollegaerne i Gambia. Vi håber at kunne starte et specifikt projekt med netop dette fokus – og vi har brug for frivillige.

Interesseret? Kontakt Lars Møller

New media
Medierne i Gambia består hovedsagligt af print, radio og TV. I Gambia er de nye medier som eksempelvis sms-baserede nyheder og Facebook et næsten uudforsket område. Hvis du vil hjælpe med at udvikle disse nye medier i Gambia, vil vi meget gerne have dig med.

Interesseret? Kontakt Lars Møller

Twinning
Vi faciliterer twinning (knytter parter sammen i samarbejde) på tre niveauer:

  • Vil din avis, radiostation eller redaktion tjene på at have en partner i Gambia, kan vi facilitere det
  • Er du medlem af en medieorganisation – som foreningen for sportsjournalister eller et kommunikationsnetværk, som vil have fordel af at have en partner i syd, kan vi facilitere en forbindelse med en dedikeret kollega
  • Vil du have en penneven, kan vi introducere dig til en kollega og hjælpe til, hvis du vil invitere din partner til Danmark

Interesseret? Kontakt Lars Møller

Forskning
Vi vil gerne forstå mødet mellem den vestlige og gambiske journalistiske kultur bedre – fra hvordan kilder tænker og arbejder til, hvordan publikum reflekterer over og bruger medierne.

Interesseret? Kontakt Lars Møller

Fortalervirksomhed
Vi støtter pressefrihed og vil gerne sætte fokus på  mediesituationen i Gambia både i Danmark og andre dele af verden. En ekstra hånd til networking, kommunikation og kampagner vil være en stor hjælp.

Interesseret? Kontakt Lars Møller

Kapacitetsopbygning
Vores gambiske samarbejdspartner, Gambia Press Union, og dens tilknyttede organisationer har stor betydning for Gambia Media Supports arbejde. Vi har derfor brug for folk med erfaring inden for drift af organisationer, fundraising, projektledelse, kommunikation og meget mere til at hjælpe Gambia Press Union med at opbygge organisationen.

Interesseret? Kontakt Lars Møller

Kommunikation
Vi vil gerne have hjælp til at skrive artikler, vedligeholde vores website, www.gambiamediasupport.org, til at lave brochurer og anden type kommunikation.

Interesseret? Kontakt webredaktør Jesper Heldgaard

Kampagner
Vi vil gerne lave kampagner for eksempelvis at rekruttere nye medlemmer og frivillige og for crowd funding til små projekter. Så har du en idé til kampagne eller indsamling, eller vil du hjælpe til med andres, så kom med!

Interesseret? Kontakt Lars Møller

Fundraising
Vi har brug for penge til vores aktiviteter i Gambia, så hvis du kan hjælpe med fundraising af “set up an office for other peoples money” ville det være meget værdsat.

Interesseret? Kontakt Lars Møller

Volunteer in Gambia Media Support

You can make a difference by engaging in Gambia Media Support’s activities – we have projects, big and small, some already running and some waiting to be invented.

As an organization based on voluntary work we depend on the spare time and engagement of eager and dedicated members, and the projects are very much created by the active members themselves.

The power to change lies with the volunteers, or the activists, rather than the Board. As a member and a volunteer in Gambia Media Support, you have the power to make a difference for the gambian media situation. This is how we understand mediactivism.

What can you do?

If you have an idea for a project, please don’t hesitate. Maybe we can realize it together. And if you don’t have an idea, please join us anyway, you can always join hands with other members on their ideas.

There are many tasks we need help for in Gambia Media Support:

Training
For our training projects we need both professional journalism teachers and journalists who want to conduct a single training workshop in the Gambia.

Interested? Contact Lars Møller

Colleague-to-colleague
We want to support northern journalists helping colleagues in the Gambia. We hope to start a specific project on this in 2012 – and need volunteers. However, we also support the formation of individual relations between collagues. More information on the project will follow.

Interested? Contact Lars Møller

New media
The mainstream media in The Gambia are print, Radio and TV, leaving an unexplored path for development of new media in a Gambian context. If you want to contribute to this development – from sms-based news to Facebook, please volunteer.

Interested? Contact webeditors Irmelin Viegas and Jesper Heldgaard

Twinning
We facilitate twinning on 3 levels:

  • If your paper, radio station or editorial office would like to gain from having a partner in Tthe Gambia, we can facilitate it.
  • If you are member of a media organization – such as the association of sports journalists or a communication network – who would like to gain from having a partner in the Gambia, we can also facilitate a connection with a dedicated counterpart.
  • If you want a pen-pal we would like to introduce you to a Gambian colleague, and we can also help if you want to invite your partner to Denmark.

Interested? Contact Lars Møller

Research
We want to better understand the meeting between Western and Gambian journalism culture – from how sources think and work – to how the audience reflects and uses the media.

Interested? Contact Lars Møller

Advocacy
We support press freedom and want to raise awareness of the situation in Gambia both in Denmark as well as in other parts of the world. We could need a hand in networking, communicating and making campaigns.

Interested? Contact Lars Møller

Capacity building
We also do capacity building efforts for our main partner in Gambia, Gambia Press Union, and its affiliate organizations, and we need people with experience in running an organization, fundraising, project management, communication and much more.

Interested? Contact Lars Møller

IT Equipment
Gambia Media Support collects second hand computers, camera and phones for our Gambian collegues. Troels Nørlem is responsible for collecting this IT equipment. He would appreciate some partners in this work.

Interested? Contact Troels Nørlem

Communication
We could use a hand in writing articles, maintaining the website, making brochures and other types of communication.

Interested? Contact webeditors Irmelin Viegas and Jesper Heldgaard

Campaigns
We would like to campaign to recruit more members and volunteers or for Crowd Funding of small projects.

Interested? Contact Lars Møller

Fundraising
We need money for our activities, so if you can help us setting up an office for other people’s money, it would great.

Interested? Contact Lars Møller